Anion siarczanowy jest templatem przełączalnym (przy pomocy zmian pH)

SO42- jest jednym z najlepszych anionowych templatów do syntezy katenanów, rotaksanów i innych złożonych struktur. Udało nam się wykazać, że te właściwości można „wyłączyć” przez proste protonowanie.
Graphical Abstract - EurJOC 2015