Nasza publikacja w ACS Catalysis!

Pomimo, że MOFy są najbardziej znane ze swoich rekordowych właściwości sorbcyjnych, opisano zaledwie kilka przykładów wykorzystania MOFów do immobilizacji katalizatorów przez ich zwykłą sorpcję z roztworu; przykłady te ograniczają się do enzymów i polioksometalanów. W niniejszej pracy wykorzystaliśmy tę prostą strategię do immobilizacji katalizatorów ważnej reakcji metatezy olefin w porach MOF-ów. Jest to pierwszy przykład immobilizacji katalizatorów metatezy w MOFach oraz pierwszy przykład immobilizacji kompleksów metali przejściowych w MOFach przez zwykłą impregnację roztworem kompleksu. Dzięki zastosowaniu alkilidenowych kompleksów rutenu „otagowanych” kationami ammoniowymi uzyskaliśmy trwałe heterogeniczne katalizatory, wysoce aktywne w reakcji metatetycznego zamknięcia pierścienia. Co ważne, pomimo że katalizatory te wiążą się z nośnikiem jedynie wiązaniami niekowalencyjnymi, to nie są wymywane do roztworu, dzięki czemu zawartość rutenu w produktach reakcji jest poniżej limitu detekcji ICP MS (0.02 ppm). Powinowactwo kationowych katalizatorów do MOF-ów okazało się tak duże, że otrzymane przez nas materiały można było zastosować nawet w reaktorze przepływowym.

Graphical Abstract - ChemComm 2015

Rekrutacja do zespołu!

Oferta pracy dla post-doców przy realizacji grantu IDEAS PLUS

Nasza pierwsza praca z MOF-ów ukazała się w ChemComm!

Opisaliśmy w niej pierwszą metodę post-syntetycznego zabezpieczania i odbezpieczania grup aminowych w MOF-ie, otwierając nową drogę do MOF-ów z wieloma grupami funkcyjnymi.

Graphical Abstract - ChemComm 2015

Witamy nowego członka Zespołu!

Dr Nicolai Nikishkin dołączył do naszego Zespołu po rekrutacji do projektu IDEAS PLUS. Witamy na pokładzie! Zobacz zdjęcia.

Anion siarczanowy jest templatem przełączalnym (przy pomocy zmian pH)

SO42- jest jednym z najlepszych anionowych templatów do syntezy katenanów, rotaksanów i innych złożonych struktur. Udało nam się wykazać, że te właściwości można „wyłączyć” przez proste protonowanie.

Graphical Abstract - EurJOC 2015

Multiwalentność poprzez samoorganizację: publikacja z Jean-Marie Lehnem w Chem. Eur. J

Samoorganizacja jest doskonałym sposobem na multiplikację jednostek funkcyjnych, która to multiplikacja może z kolei prowadzić do nowych właściwości i funkcji. W szczególności, samoorganizacja komponentów udekorowanych grupami wiążącymi prowadzi do struktur multiwalentnych zdolnych do mocnego i selektywnego wiązania multiwalentnych celów, takich jak receptory białkowe. W publikacji tej opisujemy wydajny, supramolekularny i przebiegający w jednym naczyniu proces multiplikacji walentności, przebiegający poprzez samoorganizację monowalentnych komponentów w dobrze zdefiniowane kompleksy czterordzeniowe o strukturze kratki, z doczepionymi ośmioma resztami cukrowymi służącymi do multiwalentnego wiązania z tetrameryczną lektyną – konkanawaliną A.
Konkanawalina A

Prestiżowa nagroda dla naszego studenta!

Krzysztof Bąk, doktorant w naszym zespole, został uhonorowany nagrodą im. Piotra Wrony przyznawaną przez Wydział Chemii UW najlepszemu absolwentowi.
Nagroda został ustanowiona dla uczczenia pamięci Profesora Piotra Wrony, wybitnego chemika nieorganika i elektrochemika, znakomitego Nauczyciela zasłużonego dla Wydziału Chemii UW. Przy wyborze laureata pod uwagę bierze się trzy elementy: poziom pracy magisterskiej, średnią ocen ze studiów oraz zaangażowanie w pracę naukową lub inne formy działalności świadczące o wszechstronności uzdolnień i zainteresowań kandydata; duże znaczenie ma też praca społeczna na rzecz Wydziału i środowiska akademickiego.
Gratulujemy!
Nagroda Wrony

Nasze badania w Chemical Communications!

Skuteczne wiązanie anionów siarczanowych w roztworach wodnych pozostaje wciąż ogromnym wyzwaniem i jedynie nieliczne obojętne elektrycznie receptory są w stanie tego dokonać.
W naszej najnowszej pracy pokazujemy, że proste i łatwo dostępne diamidokarbazole tworzą mocne kompleksy 2:1 za anionami siarczanowymi nawet w obecności znacznego nadmiaru wody. Odpowiedni dobór podstawników w tych receptorach ukierunkowuje ich samoorganizację w kierunku kompleksów ortogonalnych albo równoległych, zarówno w roztworze jak i w ciele stałym.
Graphical Abstract - Chem. Commun. 2014

Poszukujemy kandydatów na staż podoktorski „FUGA 3″

Wszystkich zainteresowanych stażem podoktorskim w moim Zespole zapraszam do wspólnej aplikacji o stypendium podoktorskie Narodowego Centrum Nauki pod nazwą FUGA 3.
Program ten jest adresowany do osób rozpoczynających karierę naukową, które uzyskały stopień naukowy doktora w latach 2009–2013, jak również do doktorantów, których stan zaawansowania rozprawy doktorskiej pozwala na uzyskanie stopnia naukowego doktora do dnia 30 czerwca 2014 r.
Czas trwania stypendium: od 12 do 36 m-cy, wynagrodzenie netto dla stażysty:

  • ok. 5500 zł netto miesięcznie w okresie od 1 do 12 miesiąca trwania stażu;
  • ok. 6000 zł netto miesięcznie w okresie od 13 do 24 miesiąca trwania stażu;
  • ok. 6500 zł netto miesięcznie w okresie od 25 do 36 miesiąca trwania stażu.

UWAGA! Aplikować mogą jedynie kandydaci spoza województwa mazowieckiego!

Deadline: 17 marca 2014 roku

Szczegóły na: www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/fuga-16-12-2013

Witamy nowych członków Zespołu!

Dwóch doktorów i trzech magistrantów dołączyło do naszego Zespołu po rekrutacji do projektu IDEAS PLUS. Witamy na pokładzie! Zobacz zdjęcia.